Кратки биографични данни за нашите преподаватели и консултатнтиСега подредени по Име (низходящ ред) Сортиране по: Фамилия | Име променяне на (възходящ ред)

Страница:  1  2  3  (Следваща)

Снимка Николина Костадинова

Николина Костадинова

:
Проф. д-р инж. Барудов
Проф. д-р инж. Стефан Тодоров Барудов


Роден на 07.07.1948 г. в гр. Варна

Заемани длъжности:
02.2012 г. - професор в ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” - Варна
2007 - 2012г - професор към катедра ЕЕ – ЕФ ТУ – Варна
15.09.1999 г. - 20.05.2007г. Ректор ТУ – Варна
1995÷1999 г - Зам. ректор ТУ – Варна
1988÷1991 г. - Зам. декан Електротехнически факултет ТУ – Варна
1986÷1988 г. - Зам. директор „Институт по електротехника” ТУ – Варна
1974÷1986 г. - Асистент, доцент ТУ – Варна
1973÷1974 г. - Технолог на цех КРЗ „Флотски арсенал” - Варна

Образование:
1955÷1966 г. ІІ-ра Математическа гимназия „П. Берон” – Варна
1966÷1971 г ТУ – Варна Инженер - магистър по специалността „Радиотехника”

Научно звание и степен:
04.04.2007 г. Професор ТУ – Варна
1985 г. Доцент ТУ – Варна
1983 г Доктор ТУ – Варна
1966÷1971 г. Инженер - специалност „Радиотехника” ТУ – Варна

Езикова подготовка:
Английски език – писмен и говорим.
Руски език – писмен и говорим.

Участия в организации и сдружения:
Black Sea Universities Network (BSUN) * - 2006-2008г.(един мандат) – Президент.
Black Sea Universities Network (BSUN) е втората по големина академична асоциация в Европа, обхваща 112 университета от 11 страни: Грузия, Армения, Азърбайджан, Украйна, Русия, Молдова, Румъния, Турция, Гърция, Италия, България. BSUN e колективен член на асоциацията на европейските университети.

Отличия
2012 г. – С решение на Президиума на Академията на Електротехническите науки на Руската Федерация – присвоено почетно звание „Доктор по електротехника”
2006 г. – Избран за активен член на международната академия по информатика.
2005 г. - Награда за наука - Варна – 18.05.2005 г.- различни грамоти, дипломи и други отличия
2005 г. - вписване в „Златната книга на откривателите и изобретателите в България”. 26.04.2005 г. Патентно ведомство Република България
2004 г. - за заслуги в областта на академичното асоцииране между университетите от Черноморския регион – Национален „Орден за заслуги” с указ на Президента на Румъния – 939 от 15.11.2004 г.
2002 г. - University of Abertay Dundee, Scotland – „доктор хонорис кауза”

Участия

Участия в редакционните колегии на международни списания:
• Acta Universitatis Pontica Euxinus - Chairman of the Journal Editorial Committee – 2002-2008г.
• European Journal of Engineering Education - Member of the Journal Committee – 2003г.÷2006г.
• Industry and Higher Education - Member of the International advisory board – 2003 г.
• Biotechnological equipment – Diagnosis Press- Member of the editorial board, 2006г.
• Letters from the Black Sea – IPS of the BSUN, Bucharest, Honorary Editorial Board, 2004г.
• Bulletin of Petroleum-Gas University of Ploiesti, Technical series- Member of the series editorial board, 2008г.

Участия в научни форуми:
• Член на научния съвет на ИХА-БАН
• Международен конгрес МЕЕТ/МАRIND’ 2002 – председател на организационния комитет
• Международен конгрес МЕЕМІ/2005 г. – председател на организационния комитет
• Международен конгрес “Black Sea Universities Network – 2004” – член на международния организационен комитет
• Национална конференция с международно участие „Електроника 2004” – член на организационния комитет
• VІІ-а Международна конференция по фундаментални и приложни проблеми на приборостроенето, информатиката, икономиката и правото. Русия 2004, организатор – МГАПИ – член на организационния комитет
• Международна конференция „Стратегия качества в промишлености и образования, 2005” – зам. председател на организационния комитет
• 2nd. International Conference in Electronic Commerce and Telecommunication, ICETE 2005, UK. Member of the technical programme committee.

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2008 – 2012 Г.

Цялостната публикационна и изследователска дейности
• Над 150 публикации, от които три авторски монографии
• Над 100 научни и научно-приложни разработки, като в над 70 от тях е бил ръководител.
• През последните пет години е работил по 8 научно-изследователски разработки, две от които международни, и една – конкурсен проект финансиран от национален фонд.

ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕСИИ

1. BARUDOV S., M. DICHEVA. Analyses of Electrical Processes in Converters for Capacitive Energy Accumulation. International conference “Science and technology in the context of sustainable development”, November 6-7,2008, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bulletin, Technical Series, ISSN 1224-8495, p.175-182.
2. Barudov S., M. Ivanova. Discharge Element with Transverse High-Frequency Excitation. ICEST 2011, Nis, Serbia, Vol. 3, pp. 959-962, ISBN: 978-86-6125-033-0.
3. Barudov S., R. Dimitrova, M. Ivanova. Single-circuit and Double-circuit Regulating Apparatus for Gas Discharge Element. ICEST 2011, Nis, Serbia, Vol. 3, pp. 956-958, ISBN: 978-86-6125-033-0.

ПУБЛИКАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1. БАРУДОВ С., М. ДИЧЕВА. Хибриден регулиращ елемент във високоволтовата верига за формиране на импулсен разряд в течна среда. Годишник на технически университет – Варна,ISSN 1311-896X, том I, 2009, стр.129-134.
2. ПАНОВ, Е., Е. БАРУДОВ, С. БАРУДОВ. Усъвършенстван алгоритъм за анализ на прецизен нелинеен модел на автотрансформаторен дискретен регулатор на напрежение с полупроводникови комутиращи елементи, Годишник на технически университет – Варна, ISSN 1311-896X, том II, 2009, стр.47-52.
3. ПАНОВ Е., Е. БАРУДОВ, С. БАРУДОВ. Автоматизирана компютърна програма AVTO за симулиране на процесите в автотрансформаторни дискретни стъпални регулатори на променливо напрежение, Годишник на технически университет – Варна, ISSN 1311-896X, том II, 2009, стр.53-58.
4. Барудов С., М. Иванова, Р. Димитрова. Изследване на комутационните възможности на управляем въздушен разрядник във верига на високоволтов импулсен разряд. Годишник на ТУ–Варна, 2011.
5. Барудов Е., Е. Панов, Ст. Барудов. Комутационни процеси при реактивни товари в автотрансформаторен дискретен стъпален регулатор на напрежение. Годишник на ТУ–Варна, 2011, ISSN: 1311-896X, c. 3-8.

ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ
1. БАРУДОВ, С., Э. БАРУДОВ. Система управления разрядом, Проблемы энергетики, Научно-технический журнал,№2-3, 2008,Националньная Академия Наук Азербайджана, Баку, 2008, стр. 96-100, ISSN 1302-6461,

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧНИ ПОМАГАЛА
АПРАХАМЯН Б., БАРУДОВ С., ДОВРАМАДЖИЕВ А., Електротехнически материали и елементи”, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, Варна, 2012, ISBN 978-954-8991-68-1

ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. BARUDOV S. T. BSUN from 2006 to 2008. Congress of the BSUN, Kyiv, Ukraine, 2-5 April 2008.
2. BARUDOV, S. T. Situation in the sector of Higher Education in Bulgaria, Извънредна сесия на ректори от Черноморския регион, посветена на 10тата годишнина на Мрежата на Черноморските университети (BSUN), Romania, 2008.
3. BARUDOV S.T., YORDANOV I. M. The technical universities – a flexible medium for innovations and technology. “Forum on higher education”, Congress of the BSUN, Kyiv, Ukraine, 2-5 April 2008.
4. БАРУДОВ С., М. ДИЧЕВА. E-Learning в електротехническия факултет на Технически Университет-Варна. Практика и проблеми. Семинар “Дистанционно обучение - състояние, възможности и перспективи”, 30 май, 2008, Технически Университет-Варна, сборник доклади, стр.29-34.
5. БАРУДОВ С., М. ДИЧЕВА. Електронно обучение в Електротехническия факултет на Техническия Университет - Варна. Практика и проблеми. Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май, 2009, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов, Сборник резюмета, т.I, ISBN 978-954-23-0427-2, стр.297-303.

ПАТЕНТИ
БАРУДОВ С., ПАНОВ Е., БАРУДОВ Е., ИВАНОВА М., „ Дискретен регулатор на променливо напрежение” , Заявка за полезен модел № 2300/19.11.2012г.

НАУЧНИ МОНОГРАФИИ
Барудов С. Теория и практика построения аппаратуры управления электрическим разрядом. Санкт – Петербург, ПЭИПК, 2011 ISBN 978-5-905042-23-2, 199стр.

Страница:  1  2  3  (Следваща)